filastrocche.JPG - 18,74 kB

 

Elenco delle filastrocche

1.             Püpì e Pipèta
2.             Trènta, quaranta la galìna Canta
3.             Cantóm chèla culùr canèla
4.             Trènta quaranta le pegore le canta
5.             Se tè ghét fam
6.             Trenta, quaranta töt èl mont èl canta
7.             Èn sté contrada ghè l’erba menta
8.             A fà l’amur coi pöcc
9.             Gioanì pipèta
10.           Èn sö, èn zó dè Magn
11.           öl ghà fatt ön pastì
12.           Sich sàch
13.           Té chè tè tachèt i tach
14.           Me öna ólta nàe a Nae
15.           Pim pom
16.           Aloì aloè
17.           San Gioàn
18.           Cip paì
19.           Zigo zago salta föra èl mago
20.           Toné belone
21.           Sant Antóne dèl campanèl
22.           La Pèpìna la fa l’cafè
23.           Santa Lucia la paserà
24.           Gü du tré la metà dè ventetré
25.           Sóta la capa dèl camì
26.           Lónga longa filéna
27.           Piöf Piöf
28.           Guarì guarì
29.           Piero Piero
30.           Din dòn belelòn
31.           La ècia cùchìna
32.           Ciapa l’tram balùrda
33.           Burtulì pötàna
34.           Ghéra na olta n’òm
35.           Gh’èra öna ólta Piero se ólta
36.           Trutusèla caalù
37.           Trutulì che trutulàa
38.           Carnèàl èl gh’a rot èl có
39.           Caterina ùla èn ciél
40.           Gri, gri, vé ala pórta
41.           Bèla manìna
42.           Ücì bèl, Sò fradèl
43.           Chèsto l’è burlàt èn dèl pos
44.           Lömaga lömaghì
45.           Ùla ùla usilì

 

Visite agli articoli
551334